TINKERING POT

The making of Tinkering Pot : Ari-Pradipat Cre
เพิ่มในแพลนของฉัน
นิทรรศการหลักแสดงข้อมูลที่มา วัตถุประสงค์ และโครงการย่านสร้างสรรค์อารีย์-ประดิพัทธ์ โดยในช่วงงานเทศการ Bangkok Design week 2020 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมย่านอารีย์-ประดิพัทธ์สู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อทุกคน โดยกลุ่มนักออกแบบ นักวิจัยในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ได้รวมตัวกันในนามกลุ่ม Tinkering Pot เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารีย์-ประดิพัทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อการสั่งสมทุนทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative capital) การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่หลากหลาย (Diversity of people) และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับย่าน (Diversity of industry) และเพื่อพัฒนาต้นแบบในพื้นที่จริงใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การทำงาน การกินอยู่ และการเดินทางในย่าน
นักออกแบบ
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
  • Sat 01 Feb 11:00–19:00
  • Sun 02 Feb 11:00–19:00
  • Mon 03 Feb 11:00–19:00
  • Tue 04 Feb 11:00–19:00
  • Wed 05 Feb 11:00–19:00
  • Thu 06 Feb 11:00–19:00
  • Fri 07 Feb 11:00–19:00
  • Sat 08 Feb 11:00–19:00
  • Sun 09 Feb 11:00–19:00
สถานที่จัดงาน
15,33 ซอยประดิพัทธิ์ 17 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
เขียนไขและวานิช
เขียนไขและวานิช
CHOB HANDICRAFTS
ชอบ แฮนด์ดิคราฟ