ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Art4C, Gallery and Creative Learning Space

Art4C, Gallery and Creative Learning Space

Floor 1 : CHINESE OPERA BITE x บริบทใหม่ของอุปรากรจีนในโลกบริโภคนิยม คือนิทรรศการศิลปะจากความร่วมมือกันของศิลปินงิ้ว นักออกแบบ และทีมนิสิตต่างคณะของจุฬาฯ ว่าด้วย "มรดกงิ้ว" สิ่งที่อยู่คู่กับย่านสามย่านมาอย่างช้านาน ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกสมัยใหม่ เล่าผ่านสินทรัพย์อันถือเป็นอัตลักษณ์ในยุคปัจจุบันของสามย่านอย่าง "อาหาร" เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนสามย่าน เชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหม่ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ Floor 2 : นิทรรศการ INSIDE (The Art Exhibition by MENTE) Floor 3 : นิทรรศการ กรงวงกต โดย อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
นักออกแบบ
  • Bitescape Art4C
  • นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ