ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Painting Series : My body, I can sell

ภาพวาดชุด "My body, I can sell" ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ขายบริการทางเพศตามท้องถนน (street sex worker) ในกรุงเทพมหานคร โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หาแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผ่านภาพวาด ด้วยความตั้งใจนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่าง หลากหลาย แต่สังคมไม่เคยรับรู้ของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพนี้ และเสนอความเป็นมนุษย์มากกว่าจะตัดสินคุณค่าด้วยบรรทัดฐานเดิม ๆ ของสังคม กระบวนการเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอิสรชน องค์กรที่ดูแลคนไร้บ้านและผู้ขายบริการตามท้องถนน และพัฒนาผลงานขณะที่เข้าร่วมโปรแกรม artist-in-residence ที่เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนี