ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CIRCO : Creating Business Through Circular Design

CIRCO Demo Workshop: ออกแบบธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

หากคุณเป็นนักออกแบบ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของธุรกิจผ่านการออกแบบโมเดลธุรกิจ สินค้า หรือบริการ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดสาธิตการอบรมเวิร์กช็อป "CIRCO DEMO Workshop" ที่นำเครื่องมือการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ภายใต้แนวคิด "Creating business through circular design" จากหลักสูตร CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาปรับใช้ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถเริ่มต้นเส้นทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนและจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ผ่านการค้นหาช่องว่างทางโอกาสของธุรกิจในเศรษฐกิจหมุนเวียน ประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) และกลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียน (Circular Design Strategies) เพื่อเริ่มต้นก้าวแรกสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ในขณะที่ยังรักษาคุณค่าของสินค้าและบริการได้จนสิ้นสุดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทหรือนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมการสัมมนานี้มาก่อน และพบกับบริษัทอื่น ๆ ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นเดียวกัน รูปแบบการเรียนคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำ และเรียนรู้ร่วมกัน (Workshop) กับเทรนเนอร์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการอบรมจาก CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์