ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA x Kernel Design

CO WITH GARDEN: พื้นที่สันทนาการยุคนิวนอร์มอล

เมื่อโควิด-19 อาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน หลายเมืองในต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะทั้งพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สันทนาการกลางแจ้งเพื่อให้ชาวเมืองได้ออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการผ่อนคลายความเครียดแต่ยังคงความปลอดภัยด้วยอากาศที่ถ่ายเทและการเว้นระยะห่างระหว่างกัน พื้นที่สาธารณะ "Co With Garden" จึงเกิดขึ้นเพื่อทดลองพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ผสมผสานพื้นที่สันทนาการและการออกแบบพืชพรรณเข้าด้วยกัน และใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตลาดขายสินค้าและจัดแสดงงาน พื้นที่ขนาด 800 ตารางเมตรนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะมากกว่าการช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พื้นที่สาธารณะนั้นช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและคนรอบตัวอันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน