ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Design Research Day

Design Research Day

พบกับการนำเสนอ 10 โปรเจ็กต์และงานวิจัยด้านการออกแบบ โดยนักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดและไอเดียที่สดใหม่ จากกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 Design Research Day คือวันแห่งการนำเสนอผลงานการออกแบบ นวัตกรรมใหม่ ๆ หรืองานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยในรูปแบบการบรรยายคนละ 20 นาที หัวข้อการบรรยาย 1. No city : คำแถลงการณ์ของเมืองและสถาปัตยกรรมในโลกยุคดิจิทัล โดย ทะเล กังขาว 2. การพัฒนาภูมิทัศน์ทางถนนด้วยสิ่งบันเทิงในช่วงการระบาดใหญ่ (Covid-19) โดย อรจิรา ยั่งยืน 3. อิทธิพลของกระจกและการเต้นรำ (Mirror Dancing Stage) โดย ภาวิดา วชิรปัญญาพร 4. โครงการเรือสิริมหรรณพ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ กับบทบาทของภัณฑารักษ์ (Curator) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง 5. "ความทันสมัย" ของสถาปัตยกรรมไทยช่วงปี ค.ศ. 1960-1980: ตัวอย่างของรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใต้อาณานิคมอำพราง โดย ศุภาศัย วงศ์กุลพิศาล 6. Creative Ageing in Thailand วัยชราสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา ธีรพงษ์ 7. โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อแสดงถึงคุณค่าและความเป็นอัจฉริยะของเด็กออทิสติก โดย พิชชาภา จรีภรณ์พงษ์ 8. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอจากรังไหมด้อยคุณภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่นด้วยทฤษฎีเพิ่มมูลค่า โดย ศุภชัย คำตัน 9. กระบวนทัศน์ใหม่ในงานนิวมีเดียอาร์ตการตรัสรู้ด้วยวิทยาการความเป็นจริงเสมือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ 10. The Beyond Of Human Species โดย ศุภกร ทาหนองค้า