ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

CEA x Plural Design x 9 University

Academic Program "READY made : New normal of culture"

READY made : New normal of culture ACADEMIC PROGRAM x CREATIVE DISTRICT, BANGKOK DESIGN WEEK 2022 ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ ธรรมชาติไม่เคยมีแบบสอบถามส่งมาถึงเรา ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เชื้อไวรัสที่เล็กขนาดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพัฒนาตัวเองจนส่งผลกระทบมหาศาล ทำให้พวกเราต้องปรับตัว กักตัว รักษาตัว จนถึงต้องใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากความเชื่อ ค่านิยมในการใช้ชีวิต รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้และอาคารที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตแบบปกติใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดคำถามว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรมในอดีตปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่หรือไม่? เอกลักษณ์ของย่านสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จะถูกส่งต่ออย่างไร? ย่านที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจะสามารถปรับตัวไปกับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้ไหม? เพื่อหาคำตอบ "ถนนเจริญกรุง" ถนนสายแรกของประเทศไทยจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น case study! ด้วยแนวคิด Co With Creation ของเทศกาล Bangkok Design Week 2022 เราจึงชักชวนนักออกแบบรุ่นใหม่มาค้นหาศักยภาพใหม่ ๆ ให้ 2 ย่านสร้างสรรค์ที่อยู่คู่กับถนนเจริญกรุงมานานกว่า 100 ปีอย่างชุมชนตลาดน้อยและชุมชนฮารูณ นักออกแบบได้ลงพื้นที่สำรวจผู้คน วิถีชีวิต เอกลักษณ์ของย่าน และค้นหาต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบในหลากหลายสาขาวิชาพร้อมตีความโจทย์ New Normal of Culture และนำผลงานมาติดตั้งภายในย่าน ผลงานในโครงการ ได้แก่ 1. People Shelter ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. The Collective Beacon I.D.E.A (International Program) Faculty of Architecture, Chiang Mai University 3. Translucent ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. Covid with Color ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5. สัญจร Son-jorn ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6. We are ready to Co (With) U! หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 7. REBORN ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. Skeleton Skin สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9. หลงถิ่น : Lóngถิ่น / Lóng's area สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์