ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

DEWA & DEWI

DESIGN FROM WASTE OF AGRICULTURE AND INDUSTRY

DEWA & DEWI DEsign from Waste of Agriculture and Industry กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล กิจกรรมการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ล้วนมีเศษขยะหลงเหลือในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง สะสมจนเกิดเป็นต้นทุนแฝงหรือมากไปกว่านั้นเกิดเป็นปัญหาให้กับสังคมและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกลับมาสู่สภาพความเป็นอยู่ของผู้คน การปรับเปลี่ยนมุมมอง และกระบวนการคิดที่มีต่อเศษเหลือทิ้งนั้นเป็นการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหา ให้กลายเป็นโอกาสและศักยภาพใหม่ ให้กับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลจากความหลากหลายของเศษเหลือใช้จากทุกภาคส่วนของประเทศที่หมุนเวียน ผลิกแพลงกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด DEWA & DEWI 2021 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 ราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 7 ราย และกลุ่มที่ใช้เศษวัสดุจากภาคอุตสาหกรรมอีก 8 ราย โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนแนวคิด Circular Economy มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตสินค้า เน้นการต่อยอดให้เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจเดิมและมีแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตต่อไป
นักออกแบบ
  • เดชา อรรจนานันท์
  • พลอยพรรณ ธีรชัย