ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี คืออะไร?

เผยแพร่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี คืออะไร?


‘เมือง’ หรือ ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเมืองแบบไม่พูดถึงไม่ได้ การจัดการหรือออกแบบเมืองที่ดีย่อมทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกแฮปปี้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น แต่เมื่อเมืองยิ่งพัฒนา หรือ ก้าวตามความเจริญของโลกไปเท่าไร การขยายตัวในแง่ประชากรและความเจริญต่างๆ กลับกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เหล่าคนเมืองต้องหาทางสร้างสมดุลและจัดการให้ได้ขึ้นมา แต่ถึงจะท้าทายและยากอย่างไร ก็เชื่อว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงไอเดียความคิดสร้างสรรค์และฝีไม้ลายมือของเหล่านักสร้างสรรค์ของไทยแน่นอน 


ปีนี้งาน Bangkok Design Week 2023 เลยอยากชวนทุกคนมาถกเถียงและจินตนาการกันว่า เราจะทำเมืองกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองที่ urban‘NICE’zation หรือเป็น เมือง-มิตร-ดี เมืองที่น่ารัก เป็นมิตรต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเราสามารถหาทางแก้ปัญหามิติต่างๆ หรือ ผลักดันให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนในกรุงเทพฯ อย่างไร โดยอาศัยหลักการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับคน และสร้างคนที่เป็นมิตรกับเมือง ก่อให้เกิดเป็นความร่วมเมืองอันดีจากทั้งสองฝ่าย ระหว่างบุคคลที่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กและกลไกจากรัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างทางออกไปด้วยกัน


ซึ่งปีนี้เราได้ออกแบบและตีความคำว่า ‘เมือง-มิตร-ดี’ เอาไว้ว่าต้องตอบโจทย์มิติทางสังคมได้ทั้ง 6 มิติ นั่นคือ มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติเรื่องการขนส่งสาธารณะ มิติการผลักดันและอนุรักษ์วัฒนธรรม มิติธุรกิจและเศรษฐกิจ มิติความเป็นอยู่ของชุมชน และสุดท้ายมิติความหลากหลายในสังคม


เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม (Nice for Environment) เป็นเมืองอย่างไร?

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ต้องนึกถึงเสมอในฐานะคนรุ่นใหม่และคนเมือง คุณภาพมลพิษทางอากาศและทางน้ำ รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองกลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสัมผัสและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการผลักดันให้เกิดความเป็นมิตรทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั่น เป้าหมายก็เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นให้คนเมือง แก้ปัญหามลพิษทางอากาศและพลังงานต่างๆ เน้นการสร้าง Carbon Footprint ให้น้อยลงทั้งในแง่ปัจเจกบุคคลและแง่อุตสาหกรรม สามารถให้ผู้ที่อาศัยในเมือง รวมถึงสัตว์ตัวเล็กที่ปะปนในเมืองใหญ่สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างมีสมดุลและมีความสุขมากขึ้นเป็นมิตรที่ดีต่อการเดินทาง (Nice for Mobility) เป็นเมืองอย่างไร?

โครงสร้างสาธารณูปโภคอย่างการขนส่งสาธารณะเป็นส่วนที่สำคัญกับปัจจัยความสุขคนเมืองเป็นอย่างมาก เพราะการเดินทางเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตสำคัญ โดยเฉพาะช่วงวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เชื่อว่าประเด็นนี้ร้อยทั้งร้อยคนกรุงเทพต้องยกมือส่งเสียงว่าเห็นด้วยแน่นอน โจทย์ที่ท้าทายของปีนี้คือการริเริ่มไอเดียและหาทางแก้ไขผลักดันให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมือง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างๆ ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายต่อผู้คนยิ่งขึ้น การสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินทางจะเริ่มจากส่วนที่ผู้คนต้องพบเจอทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทางเท้า ระบบสัญญาณไฟและการจราจรและยานพาหนะ รวมถึงการออกแบบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ดีและส่งเสริมความปลอดภัยยิ่งขึ้น ไปจนถึงการออกแบบและพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่ให้คนกรุงเทพเป็นมิตรที่ดีต่อวัฒนธรรม (Nice for Culture) เป็นเมืองอย่างไร?

การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยมายาวนาน แต่ใน ‘เมือง-มิตร-ดี’ ของเรานั้น ความเป็นมิตรทางวัฒนธรรมจะไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม หรือ ปกป้องวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหายเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายคือให้ความสำคัญและผลักดัน Soft power ประเภทต่างๆ ในเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ดังนั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัย ต่อยอดให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการงอกเงยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือย่านเศรษฐกิจชุมชนที่น่าสนใจเป็นมิตรที่ดีต่อธุรกิจ (Nice for Business) เป็นเมืองอย่างไร?

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันรายได้หลักของประเทศไทย รวมถึงเมืองกรุงเทพฯ นั้นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่การมาถึงของโควิด-19 ที่ผ่านมาเริ่มสอนให้ผู้ประกอบการ รวมถึงนักสร้างสรรค์เองเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีต่อการลงทุนและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เป้าหมายในการทำ ‘เมือง-มิตร-ดี’ ของเราจึงเกี่ยวข้องกับการสร้างให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดึงดูดใจนักลงทุน และสามารถสร้างผลที่ดีให้เกิดในตลาดแรงงานของประเทศได้ ที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับการผลักดันแพลทฟอร์มธุรกิจในโลกออนไลน์และโครงสร้างเมืองที่เอื้ออำนวยกับการทำการตลาดของคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นมิตรที่ดีต่อชุมชน (Nice for Community) เป็นเมืองอย่างไร?

ชุมชนเป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุดของเมืองก็จริง แต่นับว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดในการสร้างเมืองที่ดี ต่อให้โครงสร้างจะเอื้ออำนวยอย่างไร แต่ก็ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในเมืองเช่นกัน เพราะเมืองจะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้เลย ถ้าชุมชนไม่มีความสุขหรือไม่เข้มแข็ง ปีนี้เราเลยจะมุ่งสู่การสร้างแนวคิดสร้างคนให้เป็นมิตรกับเมือง พร้อมกับยกระดับชีวิตคนเมืองไปด้วยกัน จะเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การให้ความสำคัญกับพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่ศิลปะ ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ คนในเมืองจะได้มีทั้งความสุข สุขภาพและความปลอดภัยในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นมิตรที่ดีต่อทุกความหลากหลาย (Nice for Diversity) เป็นเมืองอย่างไร?

พื้นเพของเมืองกรุงเทพฯ นั่นเป็นเมืองที่มีความหลากหลายอยู่แล้ว อีกทั้งยังเปิดกว้างในการพูดถึงเรื่องความหลากหลายอยู่ตลอด แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าเราสามารถทำให้เมืองดูน่ารักและเป็นมิตรต่อความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น โดยริเริ่มความคิด สร้างนวัตกรรมหรือผลักดันให้เกิดโครงสร้างทางสังคม รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับผู้คนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง เหมาะกับคนทุกเพศสภาพ ทุกเงื่อนไขของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือ คนเปราะบางในสังคมก็ล้วนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


หลายคนพออ่านมาถึงตรงนี้ก็น่าจะตื่นเต้นและพอจะวาดฝันถึงกรุงเทพฯ ที่เป็นมิตรได้แล้ว อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราด้วย ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเปลี่ยนให้กรุงเทพฯ เป็นมิตรขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ ใครอยากเริ่ม มาเริ่มด้วยกันผ่านงานเทศกาล Bangkok Design Week 2023 นี้ได้เลย ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รับรองว่าความสร้างสรรค์ที่ดีพร้อมกับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เข้มแข็งจะสามารถผลักดันให้กรุงเทพฯ ของเราไนซ์ขึ้นกว่านี้ได้แน่นอน


Bangkok Design Week 2023

urban‘NICE’zation 

เมือง-มิตร-ดี

4-12 February 2023


#BKKDW2023

#BangkokDesignWeek

#urbanNICEzation

แชร์