BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

เกี่ยวกับ

เทศกาลงานออกแบบที่นำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ

 

 

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลองไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและเพื่อสังคม ที่จัดแสดงผ่านการใช้งานพื้นที่ในเมืองในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Districts) ต่างๆ ที่กลมกลืนไปกับบริบทอันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำให้กับชาวเมือง อีกทั้งยังดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดหลักครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well-Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เป็นเทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการผลักดันให้กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า 1,300,000 คน และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 969,000,000 บาท ในการจัดเทศกาลฯ 4 ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ

การจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) : สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือ การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

 

ติดต่อเทศกาลฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(66) 2 105 7400 (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 – 19.00)

hello.bkkdw@cea.or.th

Urban ‘NICE’ zation

เมือง – มิตร – ดี

 

4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

 

การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายเมืองเติบโตกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Megacity) ที่มาพร้อมกับความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งความแออัด ความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรและบริหารเมือง ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายเมืองทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาเมืองที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เมืองเป็นสถานที่ที่อยู่ดีมีสุข สามารถรับมือกับความท้าทายจากภายในและภายนอก 

การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนจากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อค้นหาแนวทางฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ​ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นไปของสภาพแวดล้อมใหม่ และพยายามตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ได้มากที่สุด 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (BKKDW2023) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ธีม “Urban ‘NICE’ zation เมือง – มิตร – ดี” จึงเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์จากสาขาต่าง ๆ ในการนำเสนอแนวคิดที่มีเป้าหมายในการ “ทำเมืองให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพฯ​ ดีขึ้นสำหรับวันข้างหน้า 

 

มาร่วมเป็น ‘มิตร’ ทำ ‘เมือง’ ให้เป็น ‘มิตรที่ดี’ สำหรับเราทุกคน Urban ’NICE’ zation – Let’s make ‘Urban’ nice for us all. 

 

_____

คำถามคือ เมืองแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็น ‘มิตรที่ดี’ 

ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลายและศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของกรุงเทพฯ

BKKDW2023 จึงมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้กับประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งในภาพรวมและเฉพาะกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 

Nice for Environment − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม’

การดูแลสิ่งแวดล้อมจะยั่งยืนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคน สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากชวนทุกคนใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตของเราก็ดีตาม มาร่วมนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • พื้นที่สาธารณะ / พื้นที่สีเขียว / พื้นที่ริมน้ำ
 • คุณภาพอากาศและมลภาวะ /คุณภาพน้ำ
 • การจัดการขยะมูลฝอย และ ขยะอาหาร
 • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติทางเลือก วัสดุธรรมชาติ
 • ภาวะโลกร้อน
 • สัตว์ในเมือง (ฝูงนกพิราบ กระรอก สุนัขข้างทาง)
 • ต้นไม้ใหญ่ในเมือง

 

Nice for Mobility − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อคนเดินทาง’

มาร่วมกันพัฒนาการเดินทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเมือง ที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินเท้าและการเดินทาง ด้วยการนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • ทางเดินทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ระบบขนส่งสาธารณะหลักและรอง
 • ถนน ระบบจราจร ทางม้าลาย สัญญาณไฟ ป้ายบอกทาง
 • ยานพาหนะทางเลือก
 • ความปลอดภัยในการเดินทาง 
 • ภูมิทัศน์ข้างทาง เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ 
 • ร้านค้าริมทาง 
 • ประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง 

 

Nice for Culture − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อวัฒนธรรม’

มาร่วมทำให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่เปิดรับทุกความคิดที่เอื้อให้วัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยไม่ใช่แค่เพียงการอนุรักษ์ความดั้งเดิม แต่ทำให้วัฒนธรรมยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • Soft power
 • วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 • การอนุรักษ์และฟื้นฟู/ วัฒนธรรมที่เสี่ยงสูญหาย
 • Digitalization/ Metaverse

 

Nice for Business − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อธุรกิจ’

มาร่วมทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ทำมาค้าขายได้ดี คนอยากออกมาจับจ่ายใช้สอย ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้​ตั้งแต่บริษัท​ใหญ่​ไปจนถึงคนตัวเล็กตัวน้อย​ ด้วยการนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • การสร้างและกระจายรายได้
 • โมเดลธุรกิจใหม่
 • ธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหาเมือง
 • เทรนด์ต่างๆ เช่น ธุรกิจ/การตลาด/ผู้บริโภค/ Startup
 • แพลตฟอร์มส่งเสริมการทำธุรกิจ
 • กลยุทธ์ และการปรับตัวทางธุรกิจ 
 • Digital Transformation/ Metaverse

 

Nice for Community − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชน’

เพราะชุมชนคือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของเมือง ซึ่งหากค่อยๆ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ก็จะช่วยขยายผลทำให้เมืองของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น มาร่วมนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • โครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
 • พื้นที่สาธารณะ / พื้นที่สร้างสรรค์ / พื้นที่ศิลปะ ในชุมชน
 • กิจกรรมชุมชน
 • อาชีพและการจ้างงาน
 • ความรู้ การบ่มเพาะ
 • สุขภาพและสุขภาวะ
 • ความปลอดภัย
 • ยาเสพติด
 • ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

 

Nice for Diversity − ‘เป็นมิตรที่ดีต่อทุกความหลากหลาย’

เพราะแตกต่างจึงหลากหลาย เพราะหลากหลายจึงสร้างสรรค์ มาร่วมกันทำเมืองที่ตอบรับทุกความหลากหลาย ที่แม้จะแตกต่างแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ด้วยการนำเสนองานออกแบบ/กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ

 • ผู้สูงอายุ
 • คนรุ่นใหม
 • ผู้พิการ
 • ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 • ผู้เปราะบาง
 • คนชายขอบ/ คนจนเมือง / คนไร้บ้าน
 • ชาติพันธุ์
 • สัตว์เลี้ยง 

_____

BKKDW2023 จะจัดขึ้นในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ – ประดิพัทธ์ ทองหล่อ – เอกมัย พระนคร และพื้นที่อื่น ๆ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย

Showcase & Exhibition

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการจากนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการ ที่นำเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง

 

Talk & Workshop

การบรรยายและเวิร์กช็อปออนไลน์ เพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

 

Event & Program

กิจกรรมสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง งานสังสรรค์ ไปจนถึงการเปิดบ้าน (Open House) 

 

Creative Market Platform & Promotion

ตลาดนัดสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกวงการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่าน

 

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่

#BKKDW2023 #BangkokDesignWeek 

Archive