ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เทวา อาณา อณู

เทวา อาณา อณู God is in every detail ณภัทร ภัทรยานนท์ หรือบี๋บ้า ช่างภาพผู้หลงใหลในงานออกแบบ พฤติกรรมคนเมือง และกรวยจราจร มุมมองจากการเรียนภูมิสถาปัตย์ได้เปิดโลกทัศน์ให้เขาตั้งคำถามเกี่ยวกับบริบทและความเหมาะสมของการออกแบบสิ่งของรอบตัวผ่านภาพถ่าย จึงเป็นที่มาของ ‘เทวา อาณา อณู’ ว่าศาลพระภูมิมีบริบทกับเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเรามองจากความหนาแน่นและความเป็นจริงของเมืองทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า ศาลพระภูมิ มีอาณาเขตครอบคลุมส่วนไหนบ้างเมื่อเทียบกับโฉนดที่ดินที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น เทวดาที่คอยปกปักรักษามีอาณาเขตของพื้นที่สักการะแค่ไหน เกิดเป็นคำถามที่ตามมาว่า แล้วอะไรคือ Spiritual Criteria ของพื้นที่สำหรับสิ่งสักการะ และจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบริบทเมือง หรือเราเพียงแค่ทำต่อไปตามแบบแผนที่ถูกวางไว้ด้วย ‘ความเชื่อที่มีอยู่ในทุกอณูของคนไทย’
นักออกแบบ
  • ณภัทร ภัทรยานนท์