ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

MIT Urban Risk Lab

Urban Risk Lab: Designing for Uncertainty

Urban Risk Lab: Designing for Uncertainty กิจกรรมเสวนานี้จะพูดคุยและกล่าวถึงผลงานของ Urban Risk Lab และกระบวนการการออกแบบที่คำนึงถึงการรับมือภัยพิบัติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติและรูปแบบต่างๆ ภายใต้เลนส์ของ เมือง-มิตร-ดี จากประสบการณ์การทำงานในประเทศต่างๆ รวมถึงทิศทางการพัฒนาในประเทศไทย เสวนานี้จะนำโดย มิโฮ เมซเซอเรียว รองศาสตราจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองจาก MIT และผู้ก่อตั้ง Urban Risk Lab ร่วมกับ มายังค์ โอจฮา นักวิจัยและออกแบบซอฟแวร์ และ เอกภพ หวงธนะภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัยและผู้ดูแลโปรเจกต์ประจำประเทศไทย Urban Risk Lab แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรวิจัยสหวิทยาการด้านการออกแบบเมืองเพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสร้างพลวัตชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ โดยพื้นฐานความคิดที่เชื่อว่า ความสามารถของเราในการเอาชีวิตรอดและฟื้นตัวจากภัยพิบัตินั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมที่เราออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร เมือง ภูมิทัศน์ หรือโลกดิจิทัล และด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้แนวโน้มผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงมากยิ่งขึ้น บทบาทของนักออกแบบจึงมีความสำคัญอย่างมากในการกำกับแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสร้างความยั่งยืนภายใต้ความคิดนี้ แล็บมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้เชิงวิชาการและในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผ่านการร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน ด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก Urban Risk Lab จึงเป็นสถานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการการออกแบบ และระบบเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของความเสี่ยงเมืองในบริบทต่างๆ
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • มิโฮ เมซเซอเรียว
  • เอกภพ หวงธนะภัณฑ์
  • มายังค์ โอจฮา