ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

PorLeawDee THE CREATOR

ดีไซน์อย่างไร (ให้คนอื่น) ได้เกิด

ดีไซน์อย่างไร (ให้คนอื่น) ได้เกิด การขยายตัวของกรุงเทพฯ ทำให้เกิดความหลากหลายในสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็นำปัญหามาสู่เมืองมากขึ้นเช่นเดียวกัน ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่อง ‘ขยะ’ กลุ่ม พอแล้วดี The CREATOR l Artists - Crafters - Designers จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของศิลปินและนักออกแบบที่ทำงานร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างให้เป็น เมือง- มิตร-ดี ในแบบฉบับของตนเองได้ การขยายตัวของสังคมเมืองกรุงเทพฯ ทำให้มีกลุ่มคนมาอยู่อาศัยร่วมกันหลากหลายกลุ่ม เกิดเป็น Melting Pot of Urbanization อย่างไรก็ดี ความเชื่อมโยงของคนในชุมชนกลับลดน้อยลง และคนแต่ละกลุ่มได้รับโอกาสจากสังคมแตกต่างกันไป ยังมีคนอีกมากที่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ ถ้าได้ ‘มิตร’ ที่ดีช่วยกันร่วมสร้างสรรค์ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาร่วมที่สำคัญคือปัญหาขยะในกรุงเทพฯ ที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันจัดการ เราเชื่อว่าเมืองจะมีความเท่าเทียมกันได้ด้วยการให้โอกาสแก่กลุ่มคนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน เป็น ‘มิตร’ ที่ดีต่อกัน และเรียนรู้ที่จะจัดการกับขยะ เพื่อเป็น ‘มิตร’ ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็น ‘เมือง - มิตร - ดี’ ของทุกๆ ชีวิต กลุ่มพอแล้วดี The CREATOR l Artists - Crafters - Designers จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และเส้นทางเดินของศิลปินและนักออกแบบแต่ละท่านที่ทำงานร่วมกับกลุ่มคนในประเด็นเหล่านี้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่สรรค์สร้างความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ ให้เป็น เมือง- มิตร-ดี ในแบบฉบับของตนเอง
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • ธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล
  • ปองพล ยุทธรัตน์
  • ชีวิน ศิริศักดิ์
  • อิสระ ชูภักดี
  • บุญทวี เจริญพูนสิริ
  • ฐิตาภา ตันสกุล
  • พอแล้วดี The Creator