ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

De-Coff : Deconstruction of Coffee

กาแฟ ร่ม ป่า

กาแฟ ร่ม ป่า De-Coff : Deconstruction of Coffee De-Coff มีชื่อเต็มว่า Deconstruction of Coffee คือเวิร์กช็อปที่จะถอดเรื่องราวของกาแฟที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้ โดยเล่าความเป็นมาของกาแฟในรูปแบบที่แตกต่างจากกาแฟที่เห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไป โดยนำเอาความพิเศษของเมล็ดกาแฟที่เราเลือกมาเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนา ได้แก่ เมล็ดกาแฟจาก Lapato ที่เกิดจากการปลูกต้นกาแฟในธรรมชาติร่วมกับป่าต้นน้ำ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างพืชเศรษฐกิจอย่างต้นกาแฟและต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การปลูกกาแฟที่ยั่งยืนคือการปลูกที่ทำลายสภาพเดิมของพื้นที่เพาะปลูกให้น้อยที่สุด การทำสวนกาแฟในพื้นที่ร่มเงาของป่าใหญ่เช่นนี้จะส่งผลต่อรสชาติที่แตกต่างกันของเมล็ดกาแฟชนิดนี้ เพราะพื้นที่ป่ามีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย มีสารอาหาร แร่ธาตุ และมีร่มเงาที่แตกต่างกัน ต้นกาแฟที่เติบโตจึงมีรสชาติที่แตกต่างเช่นกัน นอกจากเรื่องราวของกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่ป่าแล้ว ยังเชื่อมโยงไปยังความรู้ความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วมอนุรักษ์ป่าไปพร้อมกับการประกอบอาชีพหารายได้ และสร้างความยั่งยืนของทั้งคนและป่า โดยมีร้านกาแฟ ISSARA Coffee Space เป็น Case study ของการนำเมล็ดกาแฟจาก Lapato ไปเป็นกาแฟหลักของทางร้าน Workshop Journey A cup of (your) morning coffee ชวนค้น ชวนคุย! ผู้เข้าร่วมจะได้นำแก้วและกาแฟมาชงให้เพื่อนๆ ในเวิร์กช็อปได้แลกเปลี่ยนกันชิม และเรื่องราวของกาแฟที่ผู้นำเวิร์กช็อปจะชี้ชวนและดำเนินเรื่องราวให้เข้าใจที่มาที่ไปของจิตใจ ตัวตน ผ่านแก้วกาแฟ และกาแฟที่ผู้เข้าร่วมดื่มในตอนเช้า How deep is your coffee ชวนมาเจอคน! ผู้เข้าร่วมจะได้สะท้อนเรื่องราวของตนเองผ่านกิจกรรม River of Life และจะได้ฟังเรื่องราวของ River of Life : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกลุ่มชาติพันธุ์ การปลูกกาแฟ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของชาวปกาเกอะญอ บ้านหนองเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กับ กวิ๊-อำนวย นิยมไพรเวศน์ เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านหนองเต่า หุ้นส่วนของกาแฟ Lapato ที่เชื่อมั่นในการต่อสู้ด้วยข้อมูล ใช้บทธา (บทกวีในภาษาปกาเกอะญอ แปลว่า ชาวปกาเกอะญอใช้เป็นเครื่องมือสอนวิถีการใช้ชีวิตให้ลูกหลาน) เป็นซอฟต์พาวเวอร์ สร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน และการสร้างป่า ISSARA Coffee Space case study ชวนชง จงเจริญ! ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองดริปกาแฟไปพร้อมๆ กับฟังเรื่องราวของเจ้าของร้าน ISSARA Coffee Space ที่มีแนวคิดในการเลือกใช้เมล็ดกาแฟตามทรัพยากรหรือต้นทุนเดิมของสวนในการจัดการที่เหมาะสมในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและลูกค้า เพื่อให้เกิดแรงจูงใจการพัฒนาและรักษาป่าไม้ของประเทศไทย
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • ยุทธกฤต เฉลิมไทย
  • ทาคูมิ รวดเร็ว
  • อำนวย นิยมไพรเวศน์
  • มาสะกิ โอชิยามะ
  • เอิร์น อิสระ