ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

TASTEBUD LAB

อนาคตของอาหารแห่งอนาคต

กลับเป็นปีที่3 กิจกรรม Future Food Ideation ที่จะนําพาคุณเดินทางไปในประสบการณ์อาหารอนาคต เพื่อหาคําตอบ "อนาคต" ของอาหารแห่งอนาคต ผ่านประสบการณ์พิเศษ 3 ด้าน  1st ever!  new immersive experience workshop that will take you to the future of FUTURE FOOD through once in a lifetime experiences  📍TCDC กรุงเทพฯ, Auditorium ชั้น M (อาคารส่วนหน้า)