ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

D&O association

You do me I do you

You do me I do you You Do Me, I Do You โดยสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ (The Design and Object Association) เป็นผลลัพธ์ของความเชื่อมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางความคิดและการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มองข้ามบรรทัดฐานของตนเองและพยายามสร้างโอกาส วิธีการออกแบบ และการแก้ปัญหาใหม่ๆ ผ่านดีไซน์ นิทรรศการนี้รวบรวม 29 ผลงาน ผ่านการร่วมมือระหว่าง 39 สตูดิโอ โดยมี Pavilion ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ออกเเบบโดย คุณกรกต อารมณ์ดี You Do Me, I Do You นิทรรศการที่ท้าทายนักออกแบบและสตูดิโอในสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ (The Design and Object Association) ให้ก้าวออกจาก comfort zone ของตนเอง ด้วยการแลกเปลี่ยนวัสดุระหว่างสตูดิโอ เช่น เหล็กไปสู่โรงงานหวาย นักออกแบบจึงได้ทำงานกับวัสดุที่ตนเองไม่คุ้นเคย ในขณะที่นําหลักการและสไตล์การออกแบบเฉพาะตัวของพวกเขามาปรับใช้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 เป็นสมาคมที่รวบรวมนักออกแบบและแบรนด์ที่ผลิตสินค้าแนวดีไซน์ ที่มีสมาชิกมากกว่า 60 ราย โดยมีจุดประสงค์หลัก คือการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานออกแบบไทย ผ่านการทำนิทรรศการ ทั้งในแง่การออกแบบและการแสดงงานเชิงพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ สมาคมเชื่อว่าเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เราต้องมองข้ามบรรทัดฐานของตนเองและพยายามสร้างโอกาส วิธีการออกแบบ และการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ผ่านดีไซน์ โดยนิทรรศการนี้ เราหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่สร้างแรงขับเคลื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติของงานออกแบบไทยในอนาคต
นักออกแบบ
  • สุวรรณ คงขุนเทียน
  • รังสรรค์ นราธัศจรรย์
  • กรกต อารมณ์ดี