ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Material Futures 2023

Material Futures 2023 ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากวิทยากรในการแปลงสภาพหรือแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายเมืองเติบโตกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Megacity) ที่มาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แนวทางการพัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม อย่างโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและการคำนึงถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ประกอบกับความร่วมมือของ ‘คน’ ที่เป็นศูนย์กลาง ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อค้นหาแนวทางฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ ด้วยการแปลงสภาพทรัพยากรรอบกายที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นวัสดุใหม่ หรือการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมวัสดุเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและรายได้
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • จารุพัชร อาชวะสมิต
  • มาย การุณงามพรรณ
  • ศาสตราจารย์ ดร.​สนอง เอกสิทธิ์
  • ผศ. ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี