ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ

การอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ Energy saving with floating solar cell เดินชมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ สถานีเติมรถไฟฟ้าและพลังงานสีเขียว