ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมปรับปรุงการจัดการของเสียจากตลาด

- เวิรคชอป การจัดการของเสียจากตลาดสดและรถเข็นขายอาหาร ตลาดอมรพันธุ์ - จัดร่วมกันระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ J Market ผู้ดูแลพื้นที่ตลาดอมรพันธุ์ - กิจกรรมอบรมการจัดการขยะและของตลาดอมรพันธุ์ - กิจกรรมจัดวันที่ 4 และ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกัน - ใช่สถานที่ในตลาดอมรพันธุ์ โดยให้ผู้ค้า เข้าร่วมฟังกิจกรรม
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์