ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

49&FRIENDS : สายรุ้ง ความเชื่อกับความจริง

49&FRIENDS : สายรุ้ง ความเชื่อกับความจริง 49&FRIENDS : Rainbow, Belief and Reality จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราอยู่กับสิ่งที่รู้และใช้ชีวิตกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นด้วย ‘ความเชื่อ’ ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริง แต่เมื่อมนุษยชาติพัฒนาก้าวไปข้างหน้า เราค้นพบความจริงต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยบางครั้งความเชื่อเหล่านั้นอาจไม่ได้พัฒนาตามไป หรือไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านั้นยังเป็นสิ่งที่อธิบายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ความสําคัญในการตระหนักถึงความจริงในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตกับความจริงเหล่านั้นได้อย่างมิตรดีปรองดอง เราในฐานะผู้สร้างสรรค์จึงจะนําเสนอความจริงในแง่มุมต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ เพื่อให้ทุกคนก้าวไปสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ด้วยกัน โดยตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างความจริงและความเชื่อในอดีตและปัจจุบัน เช่น รุ้งกินน้ําที่ในสมัยโบราณเชื่อว่าเป็นตัวแทนของความหวังสําหรับผู้พบเห็น แต่ความจริงในปัจจุบันการปรากฏตัวของรุ้งกินน้ําที่บ่อยขึ้นกลับแสดงออกถึงความรุนแรงของภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน อีกทั้งนําเสนอการพัฒนาของย่านผ่านความจริง ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เช่น การนํา AI เข้ามาวิเคราะห์ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น เพื่อเข้ามาเติมเต็มให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในย่านนี้ดีขึ้นไปด้วยกัน