BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

Academic Program: Bangkok City Trooper

เยาวราชเนวิเกเตอร์

เยาวราชเนวิเกเตอร์ เยาวราชเนวิเกเตอร์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลการเดินทางให้เหมาะกับผู้ใช้งานหลากหลายภายในย่าน ผ่านป้ายนำทางที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันภายในย่านเยาวราช