ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Academic Program: Bangkok City Trooper

ACCRS Street Furniture and Decoration

ACCRS Street Furniture and Decoration ACCRS Street Furniture and Decoration โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโปรเจกต์ที่ทำงานโดยเน้นการสํารวจ ค้นหาประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบและการวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรมในงานสถาปัตยกรรมและการพัฒนาชุมชน ทีมผู้ออกแบบได้เลือกพื้นที่แสดงงานทั้งหมด 3 แห่ง แบ่งออกเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมชน และศาสนสถาน โดยลงพื้นที่และนำข้อมูลมาออกแบบพื้นที่พักผ่อนของคนเมืองขนาดเล็ก รวมไปถึงการออกแบบการตกแต่งพื้นที่รอบพระอุโบสถจำลองเป็นสวนดอกไม้ แสดงความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ในฐานะมรดกทางประวัติศาสตร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Architectural Culture and Community Research Studio