BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

About Theme: 'Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี'

เผยแพร่เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

แนวคิดประจำปีเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 (Bangkok Design Week 2024)


Livable Scape

คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

hard matters . heart matters . design mattersกรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยว ที่ (ยังไม่ค่อย) น่าอยู่ 

จากการจัดอันดับ ‘เมืองน่าเที่ยว’ หลากหลายสำนัก กรุงเทพมหานครมักติดอันดับต้นๆ ของเมืองน่าเที่ยวที่ใครๆ ก็อยากมาเยี่ยมเยือน เพราะเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีอาหารอร่อยทุกระดับราคา ค่าครองชีพในการท่องเที่ยวที่สมเหตุสมผล และที่สำคัญผู้คนเป็นมิตร


ในทางกลับกัน การจัดอันดับ ‘เมืองน่าอยู่’ กรุงเทพฯ กลับสวนทางกัน นั่นเป็นเพราะปัญหาที่หลากหลายในเชิงโครงสร้าง ทั้งความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ปัญหาคุณภาพอากาศ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ตลอดจนความท้าทายที่เมืองกำลังเผชิญ ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ขาดฐานรากทางวัฒนธรรม


เพราะการเป็นเมืองน่าเที่ยวเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เมืองแข็งแรงและอยู่รอดท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันได้ ความน่าอยู่ของเมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เมืองเดินไปพร้อมกับผู้คนของเมืองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน


‘ความน่าอยู่’ ของเมืองวัดจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมืองในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งประสบการณ์ในเชิงกายภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งจะต้องสอดประสานกันอย่างสมดุล ตั้งแต่มีสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว ไปจนถึงพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่พื้นที่บ้าน ชุมชน ละแวกบ้าน ย่านและเมือง ตลอดจนมีสินค้า บริการ กิจกรรมที่ตอบทุกความต้องการ และส่งเสริมการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมือง และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงเชื่อมโยงผู้คนหลากหลาย ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำมาสู่การแลกเปลี่ยน ร่วมกันคิดและลงมือทำ 


Bangkok Design Week 2024 (BKKDW2024) จึงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มทางความคิดและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเมือง (Festivalisation) ชวนทุกคนมาลงมือสร้าง ‘Livable Scape’ ในทุกรูปแบบที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ รอบตัว ความสัมพันธ์ พื้นที่ สภาพแวดล้อม และมุมมอง ที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็น ‘เมืองที่น่าอยู่’ กว่าที่เคย ผ่านหัวใจสำคัญ 3 มิติ


  • Hard Matters เมืองดีต่อกาย กายภาพดี เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงผู้คน ให้อยู่สบาย มีสุขภาพดี
  • Heart Matters เมืองดีต่อใจ ใส่ใจผู้คน กิจกรรมหลากหลาย วัฒนธรรมแข็งแรง
  • Design Matters เมืองออกแบบดี ชีวิตดี หัวใจในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ลงมือเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ‘น่าอยู่’ ‘น่าลงทุน’ และ ’น่าเที่ยว’ ที่ ‘น่ารัก’ กับทั้งผู้คนในเมือง นักลงทุน และผู้มาเยี่ยมเยือน โดยที่ไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎี แต่ลงมือทำได้จริง ไม่ว่าใครก็เริ่มต้นทำได้ 


‘เพราะคนยิ่งทำ เมืองยิ่งน่าอยู่ ชีวิตยิ่งดี’Bangkok Design Week 2024

Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

hard matters . heart matters . design matters

27 Jan – 4 Feb 2024


#BKKDW2024

#BangkokDesignWeek

#LivableScape

แชร์