BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

3D Design Team

ทรงวาด เลย์แบค

"Lay Back" คือเพลงที่เสียงร้องและดนตรีอยู่คนละจังหวะกัน แต่ก็ผสมผสานกันออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะและมีเอกลักษณ์ อดีต = เสียงร้อง ปัจจุบัน = ดนตรี 3D Design Team ได้นำอดีตและปัจจุบันของชุมชนทรงวาดมาร้อยเรียงด้วยกันผ่านผลงาน BKKDW 2024 ในครั้งนี้
นักออกแบบ
  • กฤษภูม ฌาณญาณ
  • เพชรนับพัน เนตรพรหม
  • ณัฐจิรัชยา ชัยวงศ์
  • ภัคพัชญ์ อึ้งพัทธสิงห์
  • สุกัญญารัตน์ มั่งมี
  • ศิวะ เสงี่ยมเฉย