BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

One Bangkok

One Bangkok Pavilion

"ความร่วมมือของผู้คน” (Collaboration) ที่ช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน เสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่เมือง และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นใจความสำคัญที่ โครงการ วัน แบงค็อก ต้องการนำเสนอผ่านการเข้าร่วมในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 ซึ่งสอดคล้องไปกันกับแนวคิดของเทศกาลฯ ที่ว่า “Livable Scape คนยิ่งทำ คนยิ่งดี” จากแนวคิดข้างต้น ภายในพื้นที่จัดแสดงงานของ โครงการ วัน แบงค็อก จึงได้นำเอาศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คน (Open Up Art to Life) ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นภายในพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยมีผู้คนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและขับเคลื่อนเมืองได้ และไม่ว่าจะศิลปะแขนงใดก็ตามล้วนสามารถเติมสีสันและยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองและผู้คน (Inspiring Urban Canvas) เพื่อก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เชิงกายภาพและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้คนที่ได้เข้ามาสัมผัสอย่างยั่งยืน
นักออกแบบ
  • SUPERMACHINE STUDIO
  • YIMSAMER x KIDS BLOOM