BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Once in a Wild

Once in a Wild

จัดทำนิทรรศการศิลปะและการออกแบบด้วยความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่และกำลังในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายกซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสัตว์ป่าพิการและต้องคดี โดยเน้นการทำงานผ่านนิทรรศการออกแบบและการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ รวมทั้งจัดจำหน่ายผลงานออกแบบศิลปะเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการดูแลสัตว์ป่าของศูนย์ ในปัจจุบันทั้งพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีขนาดลดลงเป็นอย่างมาก จากการถูกคุกคามพื้นที่อาศัย เนื่องจากถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เมือง นอกจากความหนาแน่นของประชากรที่กำลังบุกรุกพื้นที่ทางธรรมชาติ การค้าสัตว์ป่าและสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในไทยก็ยังเป็นสิ่งที่บีบคั้นการมีชีวิตรอดของสัตว์ป่าอีกด้วย ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเป็นสถานที่สำหรับรองรับสัตว์ป่าที่พิการ รวมทั้งสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามจากการล่าและถูกยึดคืนกลับมาเป็นของกลางตามกฎหมายและสัตว์ป่าที่ได้รับการส่งคืนจากผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองหรือได้รับการช่วยเหลือมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยในประเทศไทยมีศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายก, กระบกคู่และประทับช้าง ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้มีสัตว์ป่าในความดูแลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก ประกอบด้วย เสือโคร่ง หมีควาย ลิงเเสม ลิงกัง นาก สุนัขจิ้งจอก นกสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เป็นของกลางที่มาจากการตรวจยึด จับกุม และพลัดหลง รวมถึงสัตว์ป่าที่พิการอีกด้วย สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลือในธรรมชาติได้อีกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ไม่สามารถหาอาหารเองได้และคุ้นชินกับการที่มนุษย์ให้อาหาร สัตว์ป่าเหล่านี้ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ไปตลอดชีวิตของมัน ซึ่งจำนวนบุคคลากรและอุปกรณ์ของใช้ในศูนย์เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการดูแลสัตว์ที่มีจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานเองกำลังแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสัตว์เหล่านี้ทั้งค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากงบประมาณของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดจากสวัสดิการของสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ เราในฐานะศิลปินและนักออกแบบได้เล็งเห็นถึงปัญหา และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการทุ่มเทการทำงานของเจ้าหน้าที่และสวัสดิภาพสัตว์ป่าให้ถูกสื่อสารผ่านงานศิลปะและการออกแบบจึงได้มีดำริในการรวมกลุ่มศิลปินและนักออกแบบจัดนิทรรศการเพื่อสื่อสารให้กับประชากรในเมืองได้ตระหนักรู้ถึงภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นักออกแบบ
  • ศิริวรรณ เต็มผาติ
  • วิภู ศรีวิลา
  • ม.ล. ภาวินี สันติศิริ ศุขสวัสดิ์
  • เพลินจันทร์ วิญญรัตน์
  • รัฐ เปลี่ยนสุข
  • พิบูลย์ อมรจิรพร
  • นักรบ มูลมานัส
  • จูน เซคิโน
  • สิงห์ อินทรชูโต