BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Studio Dialogue

กับข้าวมาแล้วครับ... กับข้าว

กับข้าวมาแล้วครับ... กับข้าว การสร้างแนวคิดใหม่ทั้งบทบาทและการให้บริการของรถพุ่มพวง จากเดิมที่ทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ให้เป็นพื้นที่ทางสังคม ที่เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ในชุมชน ภายใต้คอนเสปต์ "Not only Redesign but also Redefine" โดยเน้นให้เกิดการพบปะและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้บริโภค รวมถึงระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการ ช่วยในการกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ในราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับสังคมยุคใหม่ การ Redefined รถพุ่มพวง จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น ด้วยการทำให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ เกิดประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย และตอบโจทย์วิถีชิวิตคนเมือง ซึ่งจะทำให้เมืองน่าอยู่ และเกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นักออกแบบ
  • ชนิสรา พรหมเกตุ
  • ลลิดา พงษ์ภมร