BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Fotoclub BKK

อคติ

การรวมตัวของศิลปิน 3 แขนง ศิลปินภาพถ่าย ​Painter และ นางแบบ เพื่อถ่ายทอดสื่อผสม ในconcept อคติทั้ง 4 เพื่อสะท้อนปัญหาในหัวใจของมนุษย์ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความเข้าถึงยาก, ความไม่เชื่อมโยง, ความไม่ใส่ใจผู้คน, ความเห็นแก่ตัว
นักออกแบบ
  • เจต โภคมั่งมี
  • ภัทรพร ประทุมฝาง
  • สุชาดา กอแก้ว