BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

PDM Supervision

PDM Brand stands for ‘Product Design Matters’. นำเสนอผลงานจัดแสดงและนิทรรศการในรูปแบบ Showcase & Exhibition เพื่อเตรียมตัวฉลองครบรอบปีที่ 10 ของแบรนด์ นอกจากจะนำเสนอดีไซน์ในรูปแบบของการก้าวเข้าสู่ปีที 10 จะมีการทดลอง หาความเป็นไปได้ใหม่ๆ สร้างสรรค์แบรนด์ในรูปแบบที่แข็งแกร่งพร้อมเข้าสู่ปีที่ 10 จัดแสดง ณ Gallery ชั้น 1 (อาคารส่วนหลัง), TCDC กรุงเทพฯ