BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

CEA x Plural designs

POCKET OASIS GARDEN

โครงการที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก แทรกตัวลงในที่ว่างภายในเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ในเมืองมีแนวโน้มที่จะลดลงตลอดเวลา ตามการเจริญเติบโตของเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ว่างขนาดเล็ก ซ่อนตัวอยู่ในเมืองมากมายคล้ายลักษณะของฟองนํ้าที่มีรูพรุนเล็กๆ (Porosity) การสร้างพื้นที่สีเขียวหน่วยเล็กแทรกลงไปในพื้นที่ว่างเหล่านี้จึงอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟู และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองจากสวนขนาดเล็กๆเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ตามแนวคิด Buttom up จากแนวคิด POCKET PARK โดย HAJIME IWASHITA “POCKETหมายถึง กระเป๋ากางเกงที่เรามักจะซุกมือเข้าไปรับความอบอุ่น POCKET PARK สวนกระเป๋าในเมืองใหญ่จึงเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่น ปลอดภัยและเป็นพื้นที่พิเศษของเขตเมืองนั้น “ เราย่อสวนให้มีขนาดเล็กลงและรวมร่างกับ STREET FURNITURE ที่ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้สามารถ ติดตั้ง เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการผสมผสานพื้นที่สีเขียวเข้ากับ Street furniture เข้าด้วยกัน เราได้ออกแบบโครงสร้างรองรับไม้เลื้อย (Creeper plant) เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตจนปกคลุมโครงสร้างทำให้เกิด Green shading ที่ทำหน้าที่ช่วยบังแดดและ สร้างสภาวะน่าสบายให้กับพื้นที่ใช้งานด้านล่าง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศแบบเมืองร้อนของประเทศไทย